S Martinou Vycudilíkovou Outlou o středočeské Welcome Office na SIC

V roce 2017 byla na webu Středočeského inovačního centra vytvořena samostatná sekce Welcome Office týkající se možností a příležitostí pro výzkum v kraji. Sekce Welcome Office zahrnuje relevantní informace o Středočeském kraji pro zahraniční vědce, studenty a zahraniční investory: obsahuje tak např. informace pro žadatele o vízum, o pracovních možnostech a možnostech investování, ale i obecné informace o regionu a jeho životních podmínkách, VaV v kraji a RIS3 Středočeského kraje. Tento webový portál je průběžně aktualizován a upravován na základě zpětné vazby od jeho uživatelů. Více na: https://s-ic.cz/en/projekty/welcome-office/

Q1: Jak se zrodila myšlenka poskytovat služby WO? Bylo to tažené poptávkou, anebo jste chtěli obohatit svou nabídku služeb?

A1: Bylo to jednak tažené poptávkou a jednak je to součástí naší dlouhodobé strategie. Aktivita Welcome Office je vlastně jednou z dlouhodobých strategických intervencí Středočeského inovačního centra, která reaguje na cíle definované v RIS3 Středočeského kraje. Konkrétně se ve strategii hovoří o potřebě přivést do Středočeského kraje kvalifikované a talentované lidi z jiných krajů a ze zahraničí, jako o jednom ze strategických cílů klíčové oblasti změn: Lidé pro inovace.

Našim cílem je pak hlavně získat kvalitní a vzdělané lidi pro výzkumné organizace ve Středočeském kraji, což je velice obtížné a možnosti jsou omezené, jednak proto, že firmy jim většinou nabídnou vyšší platy a jednak z důvodu blízkosti hlavního města Prahy, kde je dostatečná nabídka atraktivních pracovních pozic. Poté, co v regionu vznikly nové výzkumné a inovační infrastruktury (zejména centra ELI, HiLASE a BIOCEV) se poptávka po vysoce kvalifikovaných lidech v oblasti výzkumu a vývoje ještě zvýšila a očekává se její další nárůst i v budoucnu.

Jednotlivci ale nejsou jedinou naší cílovou skupinou. Zajímají nás také zahraniční investoři s vysokou přidanou hodnotou, kterým představujeme Středočeský kraj jako atraktivní region pro výzkum, technologický rozvoj a inovace na nejvyšší úrovni. Málokdo např. ví, že zaměření výzkumných projektů ve Středočeském kraji pokrývá hned několik klíčových technologií (tzv. KETs) definovaných Evropskou komisí, zejména jsou zde rozvíjeny biotechnologie, fotonika, pokročilé výrobní technologie nebo pokročilé materiály.

Q2: Inspirovali jste se někde při navrhování a realizaci, nebo jste šli kompletně vlastní cestou?

A2: Samozřejmě, vždy se snažíme inspirovat tam, kde to dobře funguje. Takže i v tomto případě jsme hledali, jakým způsobem fungují např. Welcome Office v jiných inovačních centrech a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Q3: Co považujete v současné době za největší překážku rozvoje a překážku rozšiřování služeb?

A3: Je to jednak nízké povědomí o naší službě ze strany potenciálních zahraničních pracovníků nebo investorů, jednak i prozatím nedostatek kapacity z naší strany se službě plně věnovat. Nicméně plánujeme to v nejbližší době změnit. Prozatím jsme pracovali hlavně na tom, abychom vytvořili relevantní souhrnnou informaci na náš web, nyní se budeme soustřeďovat na vytvoření nástrojů pro efektivní komunikaci s našimi regionálními, národními a zahraničními partnery.

Q4: Co považujete za největší úspěch?

A4: Naše Welcome Office funguje spíše jako informativní portál pro případné uchazeče ze zahraničí nebo cizince, kteří zde již pracují. Ale máme také jeden konkrétní úspěch, kdy se nám díky aktivitě Welcome Office podařilo přilákat do Středočeského kraje vědeckou pracovnici z Mexika, kterou jsme potkali během studijní stáže Twinning na Univerzitě v Guadalajaře v Mexiku v dubnu 2018. Tehdy ještě PhD studentka, Olga Berenice Mora Sánchez, projevila zájem o stáž ve Středočeském kraji, proto jsme jí kraj představili a zdůraznili jeho vysokou koncentraci výzkumných organizací. Vzhledem k jejímu zaměření na Internet věcí jí bylo oborově nejbližší Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradě. Když jsme se ze stáže vrátili zpět do Prahy, začala několika měsíční e-mailová komunikace, během níž se nám podařilo zprostředkovat kontakt mezi Olgou a jejím budoucím zaměstnavatelem. Následně jsme jí asistovali při vyřizování víza a dalších povinností potřebných k příchodu do ČR a propojili ji také s pražskou pobočkou EURAXESS, kde pomáhají cizincům hlavně po příchodu do ČR. Olga nastoupí nakonec jako čerstvá postdoktorandka s ročním kontraktem do UCEEB od 2. ledna 2019 a bude zde pracovat na vědeckém projektu kybernetické bezpečnosti pro inteligentní budovy.

Q5: V čem je pozice WO SIC jiná oproti WO, které jsou zřizovány a provozovány univerzitami či výzkumnými institucemi?

A5: Naše Welcome Office není typickou kanceláří, které vznikají ve výzkumných institucích. Ty mají jistou výhodu v tom, že se na ně většinou zájemci o práci sami obracejí, protože zastupují přímo zaměstnavatele. My bychom byli rádi takový předstupeň. Chtěli bychom, aby si zahraniční vědci vybrali Středočeský kraj jako kraj svého působení a na konkrétní kancelář výzkumných organizací v kraji je pak můžeme odkázat my. Zdaleka ne všechny ale nějakou takovou kancelář mají, v takovém případě můžeme pomoci s konkrétní komunikací s uchazečem, jako tomu bylo v případě Olgy. Proto si musíme cílovou skupinu sami vyhledávat a oslovovat, náš portál zatím není pro cizince dostatečně znám. Jak jsem již říkala, v současné době funguje spíše jako informační portál pro případné uchazeče ze zahraničí nebo cizince, kteří zde již pracují, případně pro zahraniční investory, kteří by chtěli do regionu přijít. Pro všechny tyto cílové skupiny se snažíme sbírat důležité informace, odkazy a kontakty, kam se mohou dále obrátit, protože samozřejmě většinu z těch služeb nemůžeme zajistit sami. Spolupracujeme tak např. s Vaší platformou ResearchJobs.cz nebo s EURAXESS.

A lišíme se hlavně v tom, že dobře známe inovační prostředí Středočeského kraje, známe výzkumné organizace a jejich zaměření, firmy, které dělají výzkum a vývoj, a se všemi těmito důležitými regionálními partnery jsme v kontaktu, nabízíme jim různé služby a programy a pracujeme s nimi. Takže pokud se na nás obrátí uchazeč o práci ze zahraničí nebo zahraniční firma, jsme schopni jim poskytnout kompaktní informace s širšími souvislostmi, které žádná jiná organizace ve Středočeském kraji nemá. Středočeský kraj a jeho výzkumné a inovační prostředí prezentujeme také samozřejmě při příležitostech návštěv ze zahraničí nebo návštěv zástupců zahraničních velvyslanectví.

Q6. Co považujete za největší výzvu do budoucna?

A6: Těch je hodně. Chtěli bychom náš portál dále rozvíjet a rozšiřovat, dát mu lepší marketingový vzhled, lépe a cíleně ho komunikovat tak, aby se informace dostaly k těm, kterým opravdu můžeme pomoci. Chtěli bychom se třeba sejít s cizinci, kteří už ve Středočeském kraji pracují, a získat jejich zpětnou vazbu na to, jaké informace by na našem webu uvítali, více se zaměřit na potenciální zahraniční investory. Rádi bychom také rozšiřovali spolupráci s našimi mezinárodními partnery, lépe informovali o kvalitě života v regionu, o příležitostech nabízených výzkumnými organizacemi (např. nejmodernější vybavení, která jsou v některých případech zcela ojedinělá), o příležitostech pro technologické firmy, které se mohou usídlit kolem těchto výzkumných center. Zároveň proto potřebujeme na Welcome Office zaměstnat více lidí, abychom mohli zajišťovat i služby, které nyní nemůžeme zajistit, protože momentálně je náš Welcome Office kapacitně poddimenzován.

Děkujeme za odpovědi.

Na otázky ResearchJobs.cz odpovídala Mgr. Martina Vycudilíková Outlá, RIS3 developerka

Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta