Teologická fakulta JU

Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia, která sahá až do počátku devatenáctého století. Teologická fakulta se ve své vědecké činnosti zaměřuje na oblast filosofie, teologie a na oblast sociální práce a klade důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

 • naším posláním je vzdělávání lidí bez rozdílu věku a vyznání a rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti
 • fakulta se může pochlubit významnými publikacemi a kvalitním výzkumem (projekty základního výzkumu GAČR Excelence nebo Maria Skłodowska-Curie IF Actions; projekty aplikovaného výzkumu TAČR s MD ČR nebo MPSV ČR jako aplikačními garanty)
 • naši vědci publikují výsledky své práce v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech, např. American Catholic Philosophical Quarterly nebo Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, a získávají prestižní mezinárodní ocenění jako např. Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers
 • poskytujeme podporu v projektové činnosti vědeckých pracovníků, ale také ve výzkumných projektech studentů a při organizaci vědeckých konferencí
 • díky rozvinutým mezinárodním vazbám s prestižními univerzitami, vědeckými institucemi a organizacemi z aplikační sféry ve více než dvaceti zemích mohou studenti získat odborné i životní zkušenosti při studijních pobytech či pracovních stážích v zahraničí.

Teologická fakulta JU nabízí studium v těchto doktorských studijních programech:

 • Teologie
  Studium teologie je katolicky zaměřené a přitom ekumenicky otevřené, vědecky fundované a zároveň orientováno na praktický křesťanský život. Studijní program je realizován v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny.
  Standardní doba studia jsou čtyři roky, absolvent získává titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Studijní program je akreditován také v anglickém a německém jazyce. Nabízíme v prezenční i kombinované formě.
 • Filosofie
  Studijní program je postaven na základu vědecké činnosti kmenových pracovníků Katedry filosofie a religionistiky TF JU, která se zaměřuje jak na dějiny filosofie, tak na systematickou filosofii, zejména na oblast novověké (tzv. druhé) scholastiky. Dalším významným tématem je etika a filosofie náboženství. V rámci programu Teologická fakulta JU spolupracuje s Filozofickou fakultou JU (především v rámci studijního oboru Estetika na FF JU) a Filosofickým ústavem AV ČR.
  Standardní doba studia jsou čtyři roky, absolvent získává titul „doktor filosofie“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Studijní program je akreditován také v anglickém jazyce. Nabízíme v prezenční i kombinované formě.
 • Charitativní práce
  Studium je realizováno ve dvou specializačních oblastech, kterými jsou Etika v sociální práci a Sociální a charitativní práce. V první specializaci si studenti prohloubí znalostí z etiky a jejího využití v sociální práci, ve druhé se budou věnovat tématům z oblasti filantropické sociální práce, která se vyznačuje silnou hodnotovou motivací pomáhajícího. Dále je možné se při studiu specializace Charitativní práce zabývat i rolí náboženství a spirituality v sociální práci. Oborovou radu tvoří odborníci z několika českých univerzit a dále z univerzit v rakouském Linci a německém Freiburgu.
  Standardní doba studia jsou čtyři roky, absolvent získává titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Studijní program je akreditován v českém jazyce a je možné studovat v prezenční i kombinované formě.

Vizí Teologické fakulty JU je být finančně a personálně stabilizovanou, efektivně fungující, odborně a společensky uznávanou teologickou fakultou. Chceme být dynamickou fakultou s atraktivními obory i kvalitními vědeckými výsledky a současně být fakultou užitečnou pro společnost. Hodnoty vyznávané a uplatňované Teologickou fakultou JU jsou: křesťanství, lidská důstojnost, spravedlnost/otevřenost, loajalita a kritické myšlení.

Přečtěte si také

Aktuálně nabízená témata dizertačních prací

V současné době nejsou žádná volná místa.