Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

(Czech version below.)

The Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences (IPE) is a public research institution, one of the research institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the largest non-university research organization in the Czech Republic. IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies. In the field of photonics, the primary focus at IPE is the research and development of optical biosensors, high-power fiber lasers, generators of coherent radiation in middle IR, and special optical fibers. In the field of optoelectronics, IPE investigates electrical and optical phenomena occurring on the surfaces and interfaces of nanomaterials. These phenomena are induced by photons, ions, electrons, and the adsorption of atoms and molecules, and are used for applications in sensing, light generation and the advancement of analytical techniques. In the field of electronics (with extensions to photonics), the main research activities of IPE are the study of electrodynamic properties of biological systems and the development of detection systems. In addition to these activities, IPE runs the Laboratory of the Czech Etalon of Time and Frequency.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE přispívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií. V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken. V oblasti optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorpcí atomů a molekul za účelem jejich využití v senzorech, nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách. Studium elektrodynamických vlastností biologických systémů a vývoj detekčních systémů pro tyto účely představují nejdůležitější výzkumné aktivity v oblasti elektroniky (s přesahem do fotoniky). ÚFE rovněž provozuje a rozvíjí Laboratoř Státního etalonu času a frekvence.

Aktuálně nabízené pozice

V současné době nejsou žádná volná místa.