Přehled

Student se v průběhu stáže seznámí s charakterizací a přípravou krystalů pro scintilační detektory ionizujícího záření. Krystaly budou připravovány moderní metodou micro-pulling-down, která je v ČR instalována zatím pouze na Fyzikálním ústavu AV ČR. Bude studován vliv složení (stechiometrie) krystalů na bázi gadolinito-galito-hlinitých granátů Gd3(Al,Ga)5O12 (GAGG) a lutecito-hlinitých granátů Lu3Al5O12 (LuAG) na jejich luminiscenční a scintilačních vlastnosti. Oba materiálové systémy budou dopovány luminiscenčním iontem Ce3+. U krystalů LuAG bude také studován vliv růstových podmínek na stechiometrii připraveného krystalu. První fáze stáže bude zaměřena na přípravu krystalů, zatímco druhá fáze bude zaměřena na charakterizaci připravených monokrystalů optickými a luminiscenčními metodami měřením absorpčních a fotoluminiscenčních spekter při pokojové teplotě. Na základě výsledků budou složení materiálů optimalizována tak, aby bylo dosaženo žádaných parametrů, jako je vysoký světelný výtěžek či rychlá scintilační odezva. Optické charakterizace ve druhé fázi stáže bude koordinovat Ing. Vítězslav Jarý, PhD.

Počet volných míst pro téma / Number of vacancies: 1

Ústav / Institute: Fyzikální ústav AV ČR / Institute of Physics of the CAS

Odkaz na stránky ústavu / Link to the institute website: https://www.fzu.cz/domov